علی‌اصغر مصلح

درباره سایت

این سایت اینترنتی با همکاری برخی از دوستان، برای عرضه و طرح مباحثی در حوزه فرهنگ و فلسفه راه‌اندازی شده است. هر کس در باره فکر و فلسفه و فرهنگ می نویسد و سخن می گوید، به طور طبیعی به گفتگو هم مایل است. این سایت می تواند فرصت و امکانی برای طرح برخی مطالبی که از طرف این بنده اظهار شده و همینطور گفتگوها و واکنشهایی که ایجاد کرده، باشد. به همین جهت دوستان گرامی به خصوص دانشجویان و پژوهشگران عزیز را دعوت می کنم که برای افزایش غنای مطالب درج شده در سایت، یاری‌رسان باشند.
علی اصغر مصلح