علی‌اصغر مصلح

رساله های دکتری

  1. رابطه دین و دولت در نظام فلسفی هگل، حسن مهرنیا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
  2. مرگ و نیستی از نگاه سه متفکر اگزسیانس، عباس اسکوییان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
  3. مفهوم واسازی در دریدا و خاستگاه های آن با تاکید بر خوانش او از افلاطون و هگل، مهدی پارساخانقاه، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
  4. تفسیر هایدگر از هگل در باب وجود و روح با نظر به آرا شارحان، حسین رستمی جلیلیان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
  5. پژوهشی تطبیقی در معانی «وجود» و «راه» در تفکر هایدگر و آیین دائو، مرتضی گودرزی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۰۵