Scanned at 2015-12-22 23-00 PM

علی اصغر مصلح: یکی از وظایف فیلسوفان و اهل فلسفه این است که در به کار بردن مفاهیم و معانی توجه ایجاد کنند. تعریف فرهنگ و فهم از فرهنگ مهم ترین موقف در فلسفۀ فرهنگ است.
محمدرضا بهشتی: آیا فرهنگ امری ثابت یا متحول است؟ فرهنگ اساساً تا چه اندازه در موقوله تولید جای می گیرد؟ مقصود ما از تولید فرهنگی چیست؟ چه چیزی تکامل فرهنگ است؟ و چه چیزی انحطاط فرهنگ است؟
عماد افروغ: فرهنگ امکان داوری دارد؛ می توانیم فرهنگ را داوری منطقی کنیم. فرهنگ یک بخش هستی شناختی دارد.
مهدی معین زاده: به یک معنا پرسش فلسفی از فرهنگ همانند پرسش فلسفی از دین است. پرسش فلسفی از فرهنگ فقط به معنای تأمل فلسفی در اموریست که انضمامی به زندگی ما هستند.
حمیدپارسانیا: اگر علم خود بخشی از فرهنگ است، علم به طبیعت درون فرهنگ است، اصلاً می توان از بیرون از فرهنگ به فرهنگ نگاه کرد و فرهنگ را از جایی «نه فرهنگ» دید؟‍
 این میزگرد۳۰اردیبهشت ۱۳۹۳، در نشست«فلسفۀ فرهنگ و مسائل نوپدید در حوزه فرهنگ» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده است.
منبع: سیما فکر

ارسال دیدگاه

*

code