علی‌اصغر مصلح

پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱۳۹۳ – وحید احمدی  – علم عمران ابن خلدون و مقایسه آن با مباحث فلسفی درباره فرهنگ و تمدن در دوره مدرن

۱۳۹۳ – کیوان انصاری  –  نیچه و غلبه بر نیست انگاری از طریق زیبایی شناسی

۱۳۹۲ – نوید افشار زاده – جایگاه شعر در رمانتیسم آغازین آلمان با تاکید بر آرای نوالیس و برادران شلگل

۱۳۹۲  – علی خدادادی  – تمام یا نا تمام ( نگاهی به تضارب آراء هابرماس و فوکو درباره مدرنیته)

۱۳۹۱  – مهدی موسوی –  اخلاق جمعی در فلسفه هگل

۱۳۹۰ – معصومه بهمنی – فلسفه هنر رمانتیک در نظام فلسفی هگل

۱۳۸۸ – لیلا کبریت چی – واتیمو و آینده دین

۱۳۸۸ – رضا دهقانی  –    افلاطون در اندیشه هایدگر

۱۳۸۸ – گلناز صالح کریمی –  نحوه پذیرش و پرورش آرمان های عصر روشنفکری در آلمان با تکیه بر آراء کانت، هردر و هگل

۱۳۸۸ – لیلا گلیار  – نقد فرهنگ جدید در حوزه فرانکفورت

۱۳۸۷ – مجید حدادی  –  هگل و مسیحیت

۱۳۸۷ – مهرداد امیدی  –  بعد دینی در اندیشه هگل

۱۳۸۷ – فرج حاجت پور – نسبت آزادی و ضرورت در فلسفه هگل

۱۳۸۵ – ناهید فرح بخش – نهیلیسم فعال در نیچه

۱۳۸۵ – رضا یوسفی – جایگاه انسان در جهان از نظر مارکس شلر

۱۳۸۵ – رعنا ایمانی مرنی – انسان در فلسفه مارکس

۱۳۸۴- مصطفی علیمرادی – هستی با دیگران در هایدگر

۱۳۸۲ – سیاوش جمادی – مقومات هستی انسان در اندیشه مارتین هایدگر

۱۳۸۱ – رضا امیری –  انسان در دیدگاه سارتر

۱۳۸۱ – محمدحسین میرابوطالبی- تطبیق بحث اراده در شوپنهاور و نیچه