علی‌اصغر مصلح

پژوهش‌ها

طرحهای پژوهشی (اجرا یا مشارکت درآنها):

۱۳۷۴ تهیه گزارش وضعیت علوم انسانی درایران ( در شورای پژوهشهای علمی کشور)

۱۳۷۶ “بررسی وضعیت رشته فلسفه در ایران” درفرهنگستان علوم ج. ا . ا

۱۳۷۷ “سیرتکوین وبسط اومانیسم درغرب”(همکار طرح)، پژوهشگاه علوم انسانی

۱۳۷۹ طرح پژوهشی ”حوزه قونیه درقرن هفتم ” (مجری طرح)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۸۳ “امکانات مختلف تلاقی اسلام وغرب”، دانشگاه بن (آلمان)

۱۳۸۴ دبیر “سمینار فلسفه میان فرهنگی وعالم معاصر” ، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ۱۳۸۵

۱۳۸۷ طرح “بازاندیشی عرفان ایرانی در عالم معاصر”، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۸۷ دبیر همایش “انسان آینده”، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران

۱۳۸۹ طرح پژوهشی “بنیان مشترک عرفانهای جهانی”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

فرهنگی

مسئولیتهای علمی و پژوهشی:

۱۳۷۰ دبیرکمسیون علوم انسانی شورای پژوهشهای علمی کشور

۱۳۷۳ عضو هیئت تحریریه ”نامه فرهنگ ”

۱۳۷۷ عضو گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی

۱۳۷۹ مشاورپژوهشی ریاست فرهنگستان علوم ج. ا .ا

۱۳۸۱ عضو کمیته علمی سمینار “عرفان پل گفتگوی میان فرهنگها”، موسسه توسعه دانش

۱۳۸۳-۱۳۸۱ عضو هیئت مشاوران علمی ماهنامه “گزارش گفتگو”

۱۳۸۳-۱۳۸۰ دبیر و مدیرگروه فلسفه مرکزبین المللی گفتگوی تمدنها

۱۳۸۴ عضو انجمن بین المللی فلسفه میان فرهنگی

۱۳۸۵-۱۳۸۷ مدیرگروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبا یی

۱۳۸۸ مدیر مسئول مجله حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۰ عضو کمیته “فلسفه” شورای تحول علوم انسانی