علی‌اصغر مصلح

کتاب ها

۱۳۶۹ عضوهیئت مولفان کتاب آلمانی اول دبیرستان

۱۳۷۰ برخی مقالات فلسفی از کتاب موسوعه الفلسفه(بدوی)ترجمه از عربی

۱۳۷۲ نامه درباب اومانیسم (هیدگر) ترجمه ازآلمانی(رساله فوق لیسانس)

۱۳۸۲ ویراستاری علمی کتاب “ذهن و زبان”، تالیف دکتر سیذعلی میرعمادی،تهران:نشر ورجاوند، ۱۳۸۲

۱۳۸۴ “تقریری از فلسفه های اگزیستانس”، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴

۱۳۸۴ تمهیدی برای فهم انسان در فلسفه معاصر، رهیافتهای فکری-فلسفی در غرب، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۴

۱۳۸۵ “پرسش از حقیقت انسان”، قم: انتشارات طه، ۱۳۸۵

۱۳۹۱ “جست و جو و گفت و گو. جستارهایی در فرهنگ”، تهران: انتشارات علم، ۱۳۹۱

۱۳۹۲ “تجربه واحد”، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲

۱۳۹۲ “گئورگ ویلهلم فردریش هگل”، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۹۲

۱۳۹۲ “ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ”،تهران: روزگار نو، ۱۳۹۲

۱۳۹۳ «فلسفه فرهنگ»٬ تهران٬ انتشارات علمی٬ ۱۳۹۳