iran-country-flag-map-design-turnpike

ایران امروز و مخاطرات پیش‌رو

  • یکشنبه - ۹ دی ۱۳۹۸
  • علی اصغر مصلح "ایران امروز" پس از رویارویی با چالشهایی عمیق و گسترده، نیازمند مراقبت و تغییراتی با مشارکت تمامی ایرانیان است. در "ایران امروز" تهدیدها و مخاطراتی در جریان است که برای مقابله با آنها به توش و توانی بیش از آنچه از اهل سیاست ...