حاد واقعیتِ افغانستان و نهضتِ نادیده‌گرفته‌شده‌ها

خون به خون شستن محال آمد محال علی‌اصغر مصلح ۱- وقتی در سال ۱۹۹۱ ژان بودریار، پس از حمله عراق به کویت نوشت که در خلیج‌فارس جنگی صورت نگرفته است، همه تعجب کردند. بودریار تشخیص داده بود که جهان وارد مرحله جدیدی شده که میان «واقعیت» و «ناواقعیت» تفاوت زیادی نیست. او می‌دید که جنگ‌ها …

حاد واقعیتِ افغانستان و نهضتِ نادیده‌گرفته‌شده‌ها ادامه »