علی‌اصغر مصلح

مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات یا قرائت شده درسمینارها:

۱۳۶۹ ” آموزش فلسفه در دبیرستان” مجله رشد معارف، شماره ۱۳

۱۳۷۲ “اومانیسم درهیدگر”، نامه فرهنگ، شماره ۱۰ ، ۱۳۷۲

۱۳۷۴ “اهل عیان واهل بیان”، سمینار نقد فلسفی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

۱۳۷۵ “تاملی در ورود دکارت به ایران”، سمینار دکارت پیشرو فلسفه جدید در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۷۵ “اهل صنعت واهل صیقل”، نامه فرهنگ، شماره ۱۶، بهار ۱۳۷۵

۱۳۷۶ “تمهیدی برغرب شناسی” فرهنگ، شماره ۲۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۷۷ “مبدا و علیت درهیدگر “، مجله زبان وادب، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۶، پاییز

۱۳۷۸ بحث تطبیقی زمان درملاصدرا وقیصری، کنگره بین المللی ملاصدرا، تهران، ۱۳۷۸

۱۳۷۸ “متافیزیک اومانیست است” مجله فرهنگ

۱۳۷۹ “پرسش از حقیقت زمان”، نامه فرهنگ، شماره ۱۰، بهار ۱۳۷۹

۱۳۷۹ “قضیه جزیی در منطق قدیم و منطق جدید” مجله پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی(یگانه)، شماره ۱۵

۱۳۸۰ “ایران و مدرنیته”، مجله کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال چهارم، شماره هفتم، تابستان

۱۳۸۰ تاملی در خواست اصلاحات”، نامه فرهنگ، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۰

۱۳۸۱ ” گوبینو و کربن درایران” فرهنگ، شماره ۴۱ و ۴۲ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان ۱۳۸۱

۱۳۸۱ “تبیین وضع انسان در عصرجهانی شدن”، کنگره بین المللی جهانی شدن و گفتگوی تمدنها، دانشگاه عین شمس(مصر)، ۲۰۰۱

۱۳۸۱ ” تغییر مرکزیت تمدنها بر اساس مبانی ابن عربی”، سمینار بین المللی مرکز و پیرامون، اردیبهشت ۱۳۸۱، اصفهان

۱۳۸۱ “تاملی فلسفی در وضعیت جهانی شدن”، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ۱۳۸۱

۱۳۸۲ ” نحوه پرسش انسان معاصر از خویشتن”، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره ۱۸۶، بهار ۱۳۸۲

۱۳۸۳ “تکنیک، مسئله کلیدی تفکر معاصر”، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ شده در روزنامه جوان ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴

۱۳۸۴- “رقابت سنت و مدرنیته در کشورهای اسلامی” سخنرانی در دانشگاه ین ( آلمان)، ۶ دسامبر ۲۰۰۵

۳۸۴ – “علوم انسانی در وضعیت تلاقی فرهنگی”، سخنرانی در سمینار اسماء، اردیبهشت ۱۳۸۴

۱۳۸۴- “پرسش از نسبت تصوف و مدرنیته” در:عرفان ایران(مجموعه مقالات،شماره ۲۳)، حقیقت، تهران،(۱۳۸۴)

۱۳۸۴ “تفکر فلسفی در ایران معاصر” مجله حکمت و فلسفه، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۴، تهران (ص۴۳-۶۰)

۱۳۸۴ ” تضاد خاستگاه اندیشه”، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، دی ۱۳۸۴

۱۳۸۴ “مفهومی از نسبی گرایی در تصوف”، کارگاه فلسفه میان فرهنگی، فرهنگستان هنر، اسفند ماه

۱۳۸۴ “فلسفه ژاپن و نسبت آن با هایدگر” مجله گروه فلسفه دانشگاه تهران، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۸۴، تهران

۱۳۸۵ ” زمینه های پیدایش بینش میان فرهنگی”، سمینار فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر، اردیبهشت ۱۳۸۵

۱۳۸۵ “سخنان پاپ و واکنشها”، سایت مهرنیوز، ۴/۷/۱۳۸۵

۱۳۸۵ ” هگل متفکر کلیدی فرهنگ مدرن”، دانشگاه بن آلمان، سپتامبر ۲۰۰۶

۱۳۸۵ ” مفهوم آزادی در فلسفه هگل”، دانشگاه علامه طباطبایی، آذر

۱۳۸۵ “بِینش میان فرهنگی و فرهنگ اسلامی”، دانشگاه مفید، قم، ۹ اسفند

۱۳۸۵ “بینش تطبیقی به عنوان یک وضع تاریخی”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۳ اسفند

۱۳۸۵ ” نحوه پذیرش فلسفه آلمانی در ایران”، سمینار انتقال فرهنگها، دانشگاه بمبئی، فوریه ۲۰۰۷ ، هندوستان

۱۳۸۶ “رویکردهای مختلف به حکمت متعالیه”، خردنامه صدرا،‌ تابستان ۱۳۸۶

۱۳۸۶ “حیات مجدد مولانا در عالم معاصر و پایان تاریخ هگلی”، همایش بین المللی هشتصدمین سال تولد مولانا، تهران، ۶ آبان ماه

۱۳۸۶ “درآمدی بر فلسفه فرهنگ”، مجله گروه فلسفه دانشگاه تهران، سال ۳۵، شماره ۲، تابستان

۱۳۸۶ “خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی”، مجله نامه حکمت، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۶

۱۳۸۷ “عالم ایرانی و هگل”، نشست “پدیدارشناسی هگل پس از دویست سال”، دانشگاه علامه طباطبایی، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۳۸۷ “چرا می نویسیم؟”، در فلسفه فرهنگ. جشن نامه دکتر رضا داوری(مجموعه مقالات)، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران

۱۳۸۷ “متافیزیک اومانیست است”، فصلنامه فرهنگ، شماره ۶۵، بهار ۱۳۸۷

۱۳۸۷ “عرفان و عالم معاصر. مطالعه موردی: رزوبهان”، همایش مکتب شیراز، فرهنگستان هنر و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه”، ۱۷ و ۱۸ آذرماه ۱۳۸۷، تهران و شیراز(دانشگاه شیراز)

۱۳۸۷ “بعد از هگل(برخی از حوزه های متاثر از هگل در قرن بیستم)، در: رهیافتهای فکری-فلسفی معاصر در غرب(مجموعه مقالات)٬ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۷

هم اندیشی با کودک، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، تیرماه ۱۳۸۹

۱۳۸۸ نظریه انتقادی فرانکفورت و نقد فرهنگ جدید، مجله پژوهشهای فلسفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره ۲۱۴، زمستان ۱۳۸۸

۱۳۸۹ درآمدی به فلسفه دین هگل، گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیرماه ۱۳۸۹

۱۳۸۹ آینده غرب، آینده فرهنگها، مجموعه مقالات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه غرب شناسی

۱۳۸۹ شوق حقیقت در عرفان اسلامی(به زبان آلمانی)، در مجموعه مقالات با عنوان: آنچه ناگفتی است، انتشارات آکادمی، ۲۰۱۱، برلین

۱۳۹۰ درآمدی به فلسفه دین هگل، در: “زبان دین و باور به خدا”، مجموعه مقالات به کوشش قاسم پورحسن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۰ نسبت انسان و خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی، مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری آقای سید رحمت الله موسوی مقدم، در: فصلنامه پژوهشهای فلسفی و کلامی، شماره ۴۸، تابستان ۱۳۹۰

۱۳۹۰ بحثی در باره آینده حکمت اسلامی، فصلنامه حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۳

۱۳۹۰ استراتژی واسازی به منزله یک استراتژی، مجله متافیزیک دانشگاه اصفهان، دوره ۳ شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

۱۳۹۰ خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی و گفتگوی بین فرهنگی، ماهنامه علمی-تحلیلی روابط فرهنگی، سال نخست، شماره ۲، آبان ۱۳۹۰

۱۳۹۱ انسان شناسی فلسفی درآمدی بر فلسفه فرهنگ، گفتگو با مجله اطلاعات حکمت و معرفت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۱ نگاه تاریخی به دین، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای فلسفه دین، سال اول شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱

۱۳۹۱ روزگار تلاش و تلاشی، ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۶۰و۶۱، تیر و مرداد ۱۳۹۱

۱۳۹۱ “پرسش از نسبت عقل و تاریخ در هگل و مولوی”، بیست و نهمین کنگره بین المللی هگل، دانشگاه بوغازیچی، استانبول، ۳-۶ اکتبر ۲۰۱۲

۱۳۹۱ معارف تکرار فردید نبود، مجله مهرنامه، شماره ۲۸، بهمن ۱۳۹۱