علی‌اصغر مصلح

نسبت حقیقت و قدرت در عصر انفجار اطلاعات – بخش اول (فایل تصویری)