علی‌اصغر مصلح

کتاب «حقیقت و قدرت» منتشر شد.

کتاب «حقیقت و قدرت»، نوشته علی اصغر مصلح، بوسیله نشر نی منتشر شد.

در سخن نخست چنین آمده است:

«طرح دوگانه‌ی‌ “حقیقت” و “قدرت” کوششی برای درک و توصیف یکی از مهمترین تعارضات و چالش‌های جهان معاصر است. تفکر درباره‌ی ‌حقیقت، رفتن به ریشۀ ارزشها، اعتقادات، هنجارها و نهادهایی است که به گونه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند. تفکر در باره قدرت، در کانون قرار دادن مهمترین رانۀ عمل آدمی در طول تاریخ و وجه غالب زندگی در زمان معاصر است. طرح تقابلِ حقیقت و قدرت، به مفهوم درآوردنِ دو جانب از وجود آدمی و دو جهت‌گیریِ متقابلِ زندگی است. اگر مراتب و وجوه متعدد این دوگانه به اندیشه درآید، ریشه‌ی بسیاری از تعارضات و مسایل جهان معاصر آشکار می‌شود. در این طرح دو طرفِ تقابل، دو وضع متفاوت دارند. حقیقت در نهایت فتور است و باید جستجو کرد و بوی‌کشان آن را یافت، ولی قدرت چنان غالب است که گویی رانه‌ای جز آن در زندگی انسان معاصر نیست….»