کتاب «حقیقت و قدرت» منتشر شد.

کتاب «حقیقت و قدرت»، نوشته علی اصغر مصلح، بوسیله نشر نی منتشر شد. در سخن نخست چنین آمده است: «طرح دوگانه‌ی‌ “حقیقت” و “قدرت” کوششی برای درک و توصیف یکی از مهمترین تعارضات و چالش‌های جهان معاصر است. تفکر درباره‌ی ‌حقیقت، رفتن به ریشۀ ارزشها، اعتقادات، هنجارها و نهادهایی است که به گونه‌های مختلفی شکل …

کتاب «حقیقت و قدرت» منتشر شد. ادامه »