A3

پژوهش‌ها

  • شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
  • طرحهای پژوهشی (اجرا یا مشارکت درآنها): 1374 تهیه گزارش وضعیت علوم انسانی درایران ( در شورای پژوهشهای علمی کشور) 1376 "بررسی وضعیت رشته فلسفه در ایران" درفرهنگستان علوم ج. ا . ا 1377 "سیرتکوین وبسط اومانیسم درغرب"(همکار طرح)، پژوهشگاه علوم انسانی 1379 طرح پژوهشی ''حوزه قونیه درقرن هفتم '' ...