ایران امروز و مخاطرات پیش‌رو

علی اصغر مصلح “ایران امروز” پس از رویارویی با چالشهایی عمیق و گسترده، نیازمند مراقبت و تغییراتی با مشارکت تمامی ایرانیان است. در “ایران امروز” تهدیدها و مخاطراتی در جریان است که برای مقابله با آنها به توش و توانی بیش از آنچه از اهل سیاست برمی‌آید، نیاز است. در چنین شرایطی باید تهدیدها را …

ایران امروز و مخاطرات پیش‌رو ادامه »