نشست ” یک استاد، یک تجربه ” با حضور دکتر علی اصغر مصلح – فایل تصویری

فایل تصویری سیزدهمین نشست ” یک استاد، یک تجربه ” با حضور دکتر علی اصغر مصلح.