نظم قدرت و کانونهای جدید رقابت

نظم قدرت و کانونهای جدید رقابت (سخنرانی در همایش بین المللی جهانی شدن و کانونهای فرهنگی بدیل) کوشش من در این گفتار، توصیف چهره ای از جهان معاصر، با تأکید بر نسبت غرب با کانونهای جدید رقابت است. با این منظور سعی می کنم سخن خود را با آنچه پرفسور رهباین در کتاب دیالکتیک متلون(Kaleidoscopic …

نظم قدرت و کانونهای جدید رقابت ادامه »