پژوهش‌ها

طرحهای پژوهشی (اجرا یا مشارکت درآنها): ۱۳۷۴ تهیه گزارش وضعیت علوم انسانی درایران ( در شورای پژوهشهای علمی کشور) ۱۳۷۶ “بررسی وضعیت رشته فلسفه در ایران” درفرهنگستان علوم ج. ا . ا ۱۳۷۷ “سیرتکوین وبسط اومانیسم درغرب”(همکار طرح)، پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ”حوزه قونیه درقرن هفتم ” (مجری طرح)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه …

پژوهش‌ها ادامه »