ما و آیندۀ خشونتِ جهانی

فرارو- علی‌اصغر مصلح؛ اگرچه بیشتر مردم جهان گرمایش زمین را بزرگ‌ترین خطر برای آیندۀ جهان می‌دانند، اما نمی‌توان در کنار این خطر از افزایش خشونت چشم پوشید؛ به‌طوری که برخی محققان، بین گرمایش زمین و گسترش خشونت رابطه‌ای می‌بینند و برخی هم خطر دوم را مهم‌تر از خطر اول می‌دانند. خشونت ریشه‌ای عمیق در وجود انسان دارد …

ما و آیندۀ خشونتِ جهانی ادامه »